DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Stichting Sociëteit der Bergenvaarders (Kamer van Koophandel: 73781533), hierna te noemen ‘De Sociëteit’.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De Sociëteit en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. D Sociëteit en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Sociëteit en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De Sociëteit en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De Sociëteit en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Sociëteit en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Bovenstaande geldt tevens voor meningen van sprekers, bezoekers en donateurs van De Sociëteit.

Informatie gebruiken

De Sociëteit en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Sociëteit en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Sociëteit en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Auteursrecht

Wij hebben getracht van al het gebruikte beeldmateriaal op deze website de rechthebbende eigenaar te achterhalen en toestemming tot publicatie verkrijgen. Voor zover dat niet is gelukt zullen wij bij bezwaar op eerste verzoek het betreffende beeldmateriaal verwijderen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Advertenties op Facebook

Wij publiceren regelmatig advertenties op Facebook om onze bijeenkomsten te promoten. Deze site is echter geen onderdeel van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site NIET onderschreven door Facebook op enigerlei wijze. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc.

Contactgegevens

Stichting Societeit der Bergenvaarders

p.a. Albertus van Leusenweg 14

7425 CE  Deventer

Email: [email protected]

Telefoon: 0570763764